Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof

Geert Renckens

informaticus – genealoog – fotograaf – auteur – vader – filosoof
blog.GeertRenckens.eu

De kloof tussen Limburg

Geert Renckens, 8 september 2011

De Genkenaar Steven Strijckers vestigde zich 11 jaar geleden in Munstergeleen. Hij trouwde er met Lilian. Ondanks vele jaren ijveren, krijgt Steven de Nederlandse nationaliteit niet… John van Dijk gaat met het artikel Natie, taal en fout nationalisme dieper in op het bestaan van de nationale en culturele grenzen.

Dit gegeven is frappant. Uit mijn eigen stamboomonderzoek blijkt dat mijn voorouders, zowel langs vaders als langs moeders zijde, zich in de streek verplaatsten en huwden met elkaar. De grenzen tussen de beide Limburgen en Noord-Brabant, zoals wij die vandaag kennen, vormden geen enkele hindernis. Wie een beetje geschiedenis kent, weet dat de Limburgse eigenheid tussen de 2 provinciën, hechter is dan bvb. de culturele overeenkomsten tussen Limburg en Holland, of tussen Limburg en de andere Vlaamse provinices.

Strijckers is niet hoog geschoold. Hij slaagde niet in het Nederlandse inburgeringsexamen. Allicht is zijn taalkennis niet die van een “bachelor” of “master”, en zijn culturele bagage zal waarschijnlijk ook minder groot zijn. Maar is hij daarom geen van de onzen ?

Het roept ernstige vragen op bij het bestaan van onze staatsgrenzen en de nationaliteiten, die vooral in de 19de eeuw werden vastgelegd en een scheiding tussen de volkeren en culturen beoogde. In onze gemondialiseerde wereld moeten we opnieuw durven nadenken over deze grenzen en hun formele karakter. Cultuurgrenzen zijn vager en verschuiven maar zelden. Staatsgrenzen zijn veel minder bestendig dan cultuurgrenzen. Cultuurgrenzen zijn moeilijk formeel vast te leggen. Die uitdaging mogen we echter niet uit de weg gaan. Het kan niet dat onze deuren open staan voor de hele wereld, terwijl onze eigen buurman niet welkom is !

(Terug)betaling tickets PP

Geert Renckens, 20 augustus 2011

Suggestie voor Chokri Mahassine (Pukkelpop) : onderhandelen met Jan Smeets (PinkPop), voor korting volgend jaar. Dan wordt de Limburgse verbondenheid nog eens aangehaald. Tevens is het een terechtwijzing naar de Nederlandse kritiek.

verkeersbord

Geert Renckens, 4 augustus 2011

verkeersborden

verkeersborden

Breek de patstelling !

Geert Renckens, 20 juli 2011

Koning Albert II waarschuwt de politici te laat voor een politieke impasse om volgende redenen :

  • Bij een groot deel van de bevolking groeit het vertrouwen dat Wallonië en Vlaanderen (met Brussel) naast elkaar kunnen bestaan
  • Er groeit steeds meer begrip voor de politiek. De schade die de gestelde lichamen berokkenen aan de democratie, vormen een groeiend risico.
  • Na doorbreking van de patstelling zal het gevaar dat het sociaal-economisch welzijn in onze regio aangetast wordt, afnemen.
  • Het multiculturele Vlaanderen kan als jonge natie tussen Nederland, Wallonië en Luxemburg probleemloos de rol van voortrekker in de Europese Unie overnemen

Je bent gezien !

Geert Renckens, 4 april 2011

Al jaren waarschuwen informatici voor de veelheid aan gegevens die worden bijgehouden van Jan Modaal, en de mogelijkheden die dat geeft om iemands handel en wandel na te trekken.
De duitse politicus Malte Spitz toont dit op schrikbarende wijze aan. Het artikel “Ultieme spion zit in je broekzak” op ZDNet geeft meer uitleg. De infografiek op Zeit Online verduidelijkt het geheel. U moet hier echt eens alle mogelijkheden uitproberen : het startknopje toont de film van de levenswandel van Malte . Op elke minuut van de dag kan je de details bekijken : zijn locatie, wanneer hij belde of SMS-de, welke tweets hij postte enz.

Al jaren waarschuwen informatici voor de veelheid aan gegevens die worden bijgehouden van Jan Modaal, en de mogelijkheden die dat geeft om iemands handel en wandel te na te trekken.
De duitse politicus Malte Spitz http://www.malte-spitz.de toont dit op schrikbarende wijze aan. Het artikel “Ultieme spion zit in je broekzak” op ZDNet geeft meer uitleg. De infografiek op Zeit Online verduidelijkt het geheel. U moet hier eens echt alle mogelijkheden uitproberen : het startknopje toont de film van de levenswandel van Malte . Op elke minuut van de dag kan je de details bekijken : zijn locatie, wanneer hij belde of SMS-de, welke tweets hij postte enz.

Tekort aan ICT-personeel ?

Geert Renckens, 2 januari 2011

De federale overheid kampt met een tekort aan ICT-personeel schrijft Knack. Ik solliciteer al 2 jaar zeer regelmatig bij de verschillende overheden naar een ICT-functie. Vaak hoopgevend, maar tot heden toch zonder succes. Naar aanleiding van het artikel heb ik nog eens de verschillende federale overheidssites afgelopen. Het resultaaat is alles bijeen genomen teleurstellend : ik vond een 10-tal vacatures die echter zeer specifiek waren of niet binnen een redelijke afstand, waardoor ik er niet voor in aanmerking kom.

Als uitkeringsgerechtigde werd ik door de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) opgeroepen voor een verhoor. Ik moest bij de dienst “Dispo” zijn. Natuurlijk had ik een uitdruk mee van de stappen die ik het voorbije jaar ondernomen heb. Een lijst van 4 blzn. Toen de ambtenaar mij vroeg naar mijn sollicitatie’s antwoordde ik dat ik zeer geïnteresseerd was in het tekort van 1000 informatici bij de overheid. De plichtsbewuste ambtenaar wist niet waarover ik het had… De RVA is toch een dienst voor arbeidsbemiddeling, ook in eigen rangen, niet ? Hij trachtte me nog even naar Selor en verschillende departementen door te verwijzen, maar daarin was ik hem dus al voor geweest.

Ik heb dan toch maar mijn lijstje gepresenteerd en doorgenomen met de man. Hij werkt immers op de dienst “Dispo” (What’s in a name ?) en moet erover beslissen of ik voldoende inspanningen verrichtte waar dan uiteindelijk mijn uitkering van afhangt. De controlerende overheid, weet je wel ? Voor “arbeidsvoorziening” of -bemiddeling heb ik bij de RVA nog niet de juiste kanalen gevonden. Ik zou het anders goed kunnen gebruiken, want mijn sollicitaties bij verschillende overheden deden al meermaals mijn wenkbrauwen fronsen, maar die zaken acht ik (nog) niet vatbaar voor publicatie…

Het volledige rapport van Fedict : Fed-eView/A 2009

Kerk Lutselus

Geert Renckens, 31 december 2010

3425604

O.L.Vrouw van de Vrede, Lutselus (20/07/2007)

Op 20 juli 2007 fotografeerde ik de O.L.Vrouw-Koningin-van-de-Vrede-kerk (Regina Pacis) van Lutselus (Diepenbeek). Ik publiceerde de foto op panoramio.com en ze is ook te bekijken via Google Earth. Vóór 25 december 2010 werd deze foto op het internet 829 keer bekeken. Op kerstdag stortte de kerk in t.g.v. de dikke sneeuwlaag op het platte dak. De foto werd nu al meer dan 5000 maal bekeken.

panoramiostats_kerk_Lutselus

statistieken van de foto : aantal keren dat de foto werd bekeken per dag

Verpleegstersschool

Geert Renckens, 18 november 2010

Onlangs kregen we een folder in de brievenbus van Home nursing, een onderneming van enkele thuisverpleegkundigen. De folder was in keurig Nederlands, informatief en deskundig. Maar de naam van de samenwerking vind ik zo weinigzeggend. “Home nursing” is allicht Engels en dan betekent dat in het Nederlands : thuiszorg. Thuiszorg, zo’n mooi woord : kort en duidelijk.

gevel Provinciaal Instituut Verpleegkunde Hasselt

gevel Provinciaal Instituut Verpleegkunde Hasselt

Een vergelijkbare toestand vind je terug op de gevel van de voormalige “Provinciale School voor Vroedvrouwen”. Het gebouw aan de Guffenslaan te Hasselt dateert van 1912 en heeft toch wel enige cultuur-historische waarde. Later kreeg het als naam “Provinciaal Instituut Verpleegkunde Hasselt”. Als je vandaag voor het gebouw staat merk je dat het raam boven de hoofdingang, net onder het centrale fronton, verscholen zit achter een stalen geraamte met daarop in kleurrijk kunststof de tekst “HEALTHCARE”. De vroegere benamingen waren voor mij wel duidelijk, maar bij healthcare gok ik dat dit weer van het Engels gepikt is… Waarom gaat de provinciale school voor ons prachtige woord “gezondheidszorg” toch te leen gaat bij het Engels ? De plaatsing van het logo is helemaal niet mooi. Banken en Zakenkantoren springen heel wat ethischer om met de plaatsing van hun logo op historische gildenhuizen en handelspanden.

De vraag bij dit alles rijst wat er binnen die schoolmuren gebeurt. Hun website heeft ook een uitgebreid engels gedeelte. Voor de internationale studenten, veronderstel ik ? In het engelstalige gedeelte van de website staat geschreven (vrij vertaald) : “Door de recente industriële geschiedenis werd de regio een smeltkroes van diverse culturen, waar het ‘idee Europa’ al vele jaren een realiteit is“. Alleen het schrijven van deze zin getuigt al van onwetendheid omtrent de talentoestand in Europa waarin het Engels slechts een taal is tussen de andere grote Europese wereldtalen. Voor Hasselt is de geografisch nabijheid van Frans- en Duits-sprekende gebieden niet onbelangrijk.

schermafdruk www.phl.be

schermafdruk www.phl.be

De provinciale Hogeschool van Limburg moet mensen opleiden die in de eerste plaats onze eigen Limburgse bevolking dienen. Daarvoor moeten ze studenten werven die merendeels uit diezelfde bevolking komen. En die bevolking is inderdaad behoorlijk multi-cultureel, maar daarom zeker niet engelstalig ! We moeten blijven ijveren opdat inwijkelingen die zich hier langdurig of blijvend vestigen onze taal spreken, net zoals onze landgenoten in het buitenland de taal van de plaatselijk bevolking aldaar moet spreken.

Het is een grote vergissing te denken dat onze wereld naar het Engels als universele taal evolueert. De geschiedenis leert ons dat dit niet kan. Anderzijds zijn er wel steeds periodes geweest dat een bepaalde taal overheerste en gebruikt werd voor internationale contacten. Het Latijn tijdens de kerkelijke middeleeuwen is daar het bekendste voorbeeld van. Latijn werd gebruikt in wetenschappelijke, kerkelijke en artistieke middens waar grensoverschrijdende contacten veelvuldig voorkwamen. Het volk kende echter geen Latijn. Zij bleven steeds hun moedertaal spreken. Als grote gebieden wel door één taal overheerst werden gingen daar vaak grote oorlogen, waarbij soms ganse volkeren uitgemoord werden, aan vooraf. Noord-America (Engels en Frans) en Latijns America (Spaans en Portuguees) zijn daar voorbeelden van. Overigens geraakte het Nederlands tijdens de grote ontdekkingsreizen ook wereldwijd verspreid waardoor bvb. het Afrikaans zo nauw aanleunt bij onze taal.

Ik vraag me af hoeveel verpleegkundigen in Limburg Engels moeten kennen om later hun beroep uit te kunnen oefenen ? Stel je voor : een thuisverpleegster van het Wit-Gele Kruis die zich bij een bejaarde zorgbehoevende aanmeldt als : “Goeie dag, ik ben uw nieuwe home nurse”.

Brief van/aan een moeder

Geert Renckens, 15 november 2010

Iedereen met een email-adres krijgt wel eens van die verhalen doorgestuurd. Bij mij verdwijnen ze meestal snel in de prullenbak, maar dit vond ik met de actualiteit van vandaag toch treffend. Het is een brief van een Belgische moeder aan een Marokkaanse moeder, na het zien van het televisiejournaal. Mijn correspondente is een dame op leeftijd van bij ons. Ze bracht een groot deel van haar leven door als ontwikkelingswerkster in de Maghreb, en weet dus best wel wat van de culturele verschillen en gelijkenissen met onze regio’s.


Geachte mevrouw,

Ik zag uw hevig protest voor de tv-camera’s tegen de overplaatsing van uw zoon van de gevangenis in Aarlen naar de gevangenis van Leuven. Ik heb u horen klagen over de afstand die u nu scheidt van uw zoon en de moeilijkheden die u hebt met de verplaatsing om hem te gaan bezoeken. Ik zag ook al de berichtgeving in de media door journalisten en verslaggevers over andere moeders in dezelfde situatie, zij worden verdedigd door diverse organisaties voor de verdediging van de mensen-rechten, enzovoort.

Ik ben ook een moeder en ik begrijp uw protesten en uw ontevredenheid. Ik wil me aansluiten bij uw strijd omdat, zoals u zal zien, er ook een grote afstand is die mij scheidt van mijn zoon. Ik werk, maar verdien weinig en heb dezelfde financiële moeilijkheden om bij hem op bezoek te gaan. Met veel moeite geraak ik bij hem op zondag, want ik werk elke dag van de week, ook op zaterdag en ik heb ook nog andere familiale verplichtingen met mijn andere kinderen.

Mocht u het nog niet hebben begrepen, ik ben de moeder van de jongen die door uw zoon gruwelijk werd vermoord in het benzinestation waar hij ‘s nachts werkte om zijn studies te kunnen betalen en zijn familie te helpen. Ik ga hem volgende zondag bezoeken. Terwijl u uw zoon in uw armen neemt en een knuffel geeft, zal ik enkele bloemen leggen op zijn bescheiden graf op het stadskerkhof.

Oh, bijna vergeten, u kan gerust zijn, de staat houdt een gedeelte van mijn schamele salaris in om de nieuwe matras voor uw zoon te betalen, omdat hij de vorige twee verbrandde in de gevangenis waar hij zijn straf uitzit voor de gruwelijke moord die hij pleegde.

De politie, jouw vriend ?

Geert Renckens, 15 oktober 2010

A23Ik ben weer eens geflitst… Niet dat het zo dikwijls gebeurt, maar toch… Het was op een matig drukke verbindingsweg waarlangs een lagere school ligt. Ik ken de omgeving enigszins en de school ook omdat ik er af en toe moet zijn. De lessen duren daar tot 14:30 u. Langs de drukke weg staan elektronische verkeersborden die soms een snelheidsbeperking van 30 km/u aangeven en anders een snelheidsbeperking van 70 km/u. Ik passeerde er rond 15:30 u. en ik was reeds voorbij de school, waar op dat uur geen leven meer was. Toen zag ik de flits… Ik reed ongeveer 70 km/u. Ik moet eerlijk zijn en toegeven dat ik niet gezien heb hoe het elektronisch verkeersbord stond, maar aangezien het anonieme voertuig met meetapparatuur, zal het waarschijnlijk wel op 30 km/u. gestaan hebben.

Zou het niet beter geweest zijn als de agent, die misschien in zijn voertuig ligt te slapen, in uniform aan de school had gestaan ? Dan had ik hem wél gezien en zeker vertraagd, want met zo’n scenario verwacht je kinderen in die buurt. Mijn snelheid tracht ik steeds zo goed mogelijk aan te passen aan de omstandigheden, zoals het verkeersreglement voorschrijft. Het zou bovendien mijn frustratie vermeden hebben, de veiligheid verhoogd, en vooral mijn portefeuille weer niet nodeloos lichter gemaakt… Voor vadertje staat zou het financieel minder gunstig zijn… Ach ja, de officieren bij politie moeten tegenwoordig ook hun committement brengen. “De politieagent, jouw vriend” lijkt alweer een slogan uit een ver verleden…

© De teksten, afbeeldingen en media in dit document zijn auteursrechtelijk beschermd door nationale en internationale auteursrechten en mogen zonder voorafgaande toelating onder geen enkele vorm worden gepubliceerd of gebruikt. Citeren kan mits vermelding van auteur en datum en verwijzing naar de website blog.GeertRenckens.eu.